+3531 6313822 nationalich@chg.gov.ie

Traidisiún Aonach Capall Idirnáisiúnta Chnoc Uarchoille

Láthair Cnoc Uarchoille, Inis, Contae an Chláir
Catagóirí Muirí, báid, loingseoireacht
Eochairfhocail Aonach Capall, Cnoc Uarchoille, imeacht sóisialta, trádáil ainmhithe, Pobal an Lucht Siúil
Eagraíocht Teagmhála Cumann Aonach Chnoc Uarchoille

Achoimre Ghearr

Is aonach oscailte poiblí atá i gceist le hAonach Capall Idirnáisiúnta Chnoc Uarchoille atá os cionn 400 bliain ar an bhfód anois agus a bhíonn ar siúl ar Fhaiche an Aonaigh i gCnoc Uarchoille, sráidbhaile ciúin de ghnáth, in aice le crosaire. Bíonn an ceantar faoi bhláth ar feadh trí lá, ón 21 go 23 Meitheamh gach aon bhliain, a chríochnaíonn leis an bpríomhimeacht ar an 23 lá. . Freastalaíonn ceannaitheoirí ar fud na hEorpa agus níos faide ó bhaile ar an aonach agus déantar capaill a thrádáil.

Trad of Spancilhill Intl Horse Fair

 

 

 

 

 

 

Faisnéis Chúlra

Tá Aonach Capall Chnoc Uarchoille os cionn 400 bliain ar an bhfód. Is é an Rí Séarlas a bhronn an chéad chairt riamh don aonach stairiúil seo sa bhliain 1621. San am a caitheadh, bhíodh an t-aonach ar siúl ar feadh seachtaine nó níos faide agus daoine ag taisteal ó láithreacha ar fud na hEorpa. Bhíodh aontaí capall coitianta in go leor sráidbhailte ag an tráth sin.

Le gairid anuas, tá Aonach Capall Chnoc Uarchoille mar sheó agus aonach a mhaireann ar feadh trí lá áit a gcuirtear i láthair go leor de na capaill is fearr sa tír. Tugann déileálaithe capall amhail teaghlach Cash as Cill Dara agus teaghlach Derwin as Baile Átha Luain tacaíocht don aonach. Téann go leor de na capaill a cheannaítear chun cinn agus baineann siad cáil amach go hidirnáisiúnta i seóléimneach agus in imeachtaí capaillíní.

Trad of Spancilhill Intl Horse Fair

 

 

 

 

 

Cleachtadh agus cleachtóirí

Is ionann an t-aonach capall agus cleachtas trádála capall trína dtagann díoltóirí chun a gcuid capall/capaillíní/asal a thaispeáint do cheannaitheoirí ionchasacha a thagann ó cheantair fud fad na hÉireann agus ó mhórthír na hEorpa. Le gairid anuas, tá fáinne taispeántais curtha leis an taispeántas chun cineál agus cuma na n-ainmhithe a thaispeáint do cheannaitheoirí ionchasacha.

Tá an-tóir i gcónaí ar na gnásanna ar an tseanstíl, lena n-áirítear, an bealach traidisiúnta maidir le trádáil ainmhithe, amhail croitheadh lámha, malartú airgid thirim, bonn sochair agus lena n-áirítear, tríú páirtí a bheith rannpháirteach sa mhargáil agus sa díolachán.

Cé go bhfuil laghdú tagtha ar líon na gcapall mar nach bhfuil aon pháirt ag na capaill sa saol talmhaíochta níos mó mar a bhíodh san am a caitheadh agus tá an cleachtas maidir le capaill oibre a úsáid ar fheirmeacha imithe i léig anois, beidh duine ar bith le spéis i gcapaill i gCnoc Uarchoille. Ag an am céanna, freastalaíonn daoine eile chun an taispeántas a fheiceáil agus casadh le comharsana agus le cairde atá ag freastal ar an aonach leis na glúnta. Tá sé ar cheann de na dátaí is tábhachtaí d’fheirmeoirí i gContae an Chláir. Is ábhar díospóireachta spéisiúil atá i gceist leis i gcónaí ó oirthear an chontae i gCill Dalua go hiarthar an chontae i gCill Chaoi “feicfidh mé i gCnoc Uarchoille tú”!

Déanann an t-aonach ceiliúradh ar lár an tsamhraidh agus is sainchomhartha atá ann don bhliain feirmeoireachta agus feirmeoirí ag leagan amach a gclár oibre de réir dháta an aonaigh lena chinntiú go mbíonn obair na feirme déanta roimh an aonach.

Is grúpa deonach áitiúil atá i gCumann Aonach Capall Chnoc Uarchoille, le 20 duine ar an gcoiste. Oibríonn an coiste ar ábhair ar nós dul i gcomhairle leis an bpobal áitiúil agus leis na Gardaí i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le bainistiú tráchta, páirceanna aonaigh agus bainistiú daoine agus ainmhithe a eagrú.

Tá tiomantas ollmhór i gceist ó thaobh cothabháil a dhéanamh ar fhuinneamh agus ar leanúnachas an aonaigh stairiúil seo. Tagann urraíocht don imeacht ó fhoinsí áitiúla ar nós soláthróirí feirme agus comhlachtaí bia ainmhithe.

Tugann Aonach Chnoc Uarchoille a bhfuil cáil idirnáisiúnta air, léiriú ar aontaí ar fud na hÉireann agus tá sé ar thrí cinn de na haontaí is fearr a bhfuil aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta bainte amach acu. Réitíonn Aonach Chnoc Uarchoille an bealach d’aontaí eile sa Chlár, i gCill Rois, Inis Díomáin agus i gCill an Dísirt.

Baineann tábhacht le dáta an Aonaigh i gCnoc Uarchoille d’fhéilire an Lucht Siúil. Tagann líon mór de phobal an Lucht Siúil chuig an aonach agus bíonn tionchar acu ar thrádáil agus ar atmaisféar an aonaigh. Sna blianta roimhe seo, thagadh comhaltaí de phobal an Lucht Siúil chuig an aonach i vaigíní bairille, bhíodh siad ag campáil sa cheantar ar feadh seachtainí agus bhíodh siad rannpháirteach trí thabhairt faoi channaí stáin a dhéanamh agus trína gcuid earraí a dhíol.

Baineann rannpháirtíocht san aonach ní amháin le hidirbhearta geilleagracha ach le comhrá sóisialta freisin. Mar imeacht sóisialta, tugann Aonach Chnoc Uarchoille an deis do Phobal an Lucht Siúl a bheith rannpháirteach i gciorcail shóisialta lasmuigh dá gcuid teaghlaigh féin agus le deiseanna líonraithe a lorg, lena n-áirítear, cleamhnas.

Tugann Aontaí Chnoc Uarchoille an deis do dhaoine le hábhair spéise den chineál céanna a theacht le chéile agus taithí a chomhroinnt, agus dá réir sin bristear síos na bacainní idir na pobail, lena n-áirítear, idir Pobal an Lucht siúil agus na pobail shocraithe, a chuireann an deis ar fáil ó thaobh tuiscint níos fearr agus dlúthpháirtíocht níos fearr i measc daoine.

 

Forbairt, scaipeadh agus cosaint

Tá fonn ar an bpobal áitiúil i gCnoc Uarchoille cothabháil a dhéanamh ar an aonach capall seo don chéad ghlúin eile. Tá an grúpa gníomhach ar na meáin shóisialta agus ó thaobh teagmháil a dhéanamh leis an bpreas agus leis na meáin chraolta. Tá an tAonach féinchothaithe agus nasctha le haontaí eile i gContaetha an Chláir agus na Gaillimhe. Ní amháin go soláthraíonn an t-aonach an deis le capaill a dhíol agus a cheannach, ach díoltar trealamh feirme agus crua-earraí freisin.

Eagraítear lá saor in aisce don teaghlach mar chuid de lá an aonaigh. Áirítear ar ghníomhaíochtaí, péinteáil aghaidheanna, comórtas poc fada do leanaí, rás asal, buille faoi thuairim a thabhairt maidir leis an meáchan, tarraingt téide, rothair cheoil agus go leor eile.

Cuirtear ranganna taispeána ar fáil chun daoine óga a spreagadh ó thaobh spéis a fhorbairt sa spórt a bhaineann leis an Aonach. Tá ranganna agus comórtais taispeána capall mar chuid de chlár an Aonaigh anois chun borradh a chur faoi fhreastal.

Déantar an tAonach a cheiliúradh sa cheol tíre traidisiúnta freisin. Is bailéad traidisiúnta é The Fair of Spancilhill a chum Michael Considine, a rugadh i gCnoc Uarchoille agus a chuaigh ar imirce chuig Stát Aontaithe Mheiriceá. Tugtar léiriú sa bhailéad ar chruachás na n-imirceach Éireannach a shantaigh an baile seachas a saol nua sna Stáit Aontaithe. Tá an t-amhrán á chasadh ag fear atá ag tnúth lena chapall i gCnoc Uarchoille i gContae an Chláir, a theaghlach, a chairde agus a ghrá geal a d’fhág sé ina dhiaidh. Is amhrán eisimirceach a bhfuil an-tóir air i measc na nÉireannach in Éirinn agus i measc an Diaspóra araon.

 

Eagraíocht Teagmhála

Cumann Aonach Chnoc Uarchoille